Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 28. 8. 2017

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 28. 8. 2017. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je Bc. Renata Machová, se sídlem  Panská 363/9, 602 00 Brno-Město, IČO: 74267299, DIČ: CZ8752134237, fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších novel (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Vymezení základních pojmů

1) NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:

 • kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),
 • kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a
 • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).

3) Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).

4) „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

5) Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ

6) Kupující starší 18 let – člověk, který v okamžiku uzavření smlouvy dovršil věk 18 let.

7) Tabákovým výrobkem - který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený,

8) Kuřáckou pomůckou - pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační

Článek II. Omezení prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku

Nákup a prodej v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz se řídí zákonem č. 65/2017 Sb. (Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

Dle § 6 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Za účelem prodeje tohoto zboží prostřednictvím internetu je prodejce vybaven systémem ověření věku na dálku mojeID. K nákupu uvedeného zboží musí mít spotřebitel validované mojeID a nesmí být mladší 18 let. https://www.kuracke-potreby.cz/overeni-veku/

Článek III. Kupní smlouva

Vystavení zboží v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz je výzvou k podání nabídky. Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) Dodavatel zboží výrazným způsobem změnil cenu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka ihned převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud se stane plnění této smlouvy nemožným a nedohodne-li se prodávající s kupujícím na jiném, náhradním plnění.

Bezprostředně po uzavření smlouvy zašle prodávající spotřebiteli elektronickou formou jedno její vyhotovení, včetně všech závazných příloh.

(u spotřebitelských smluv - smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením (tzn. i údaje, které visí na eshopu. Tyto údaje lze měnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější).

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Na žádost spotřebitele prodávající zašle kupujícímu kopii kupní smlouvy, po dobu po kterou trvají jeho povinnosti z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou trvale dostupné na webových stránkách internetového obchodu viz níže.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy.

Vyberete si zboží, které musí být označeno ikonkou skladem a je u něj vyznačen košík. U některých vycházkových holí je možno zvolit zkrácení hole na zakázku. V levém horním rohu je možnost dát si produkty vyhledat.

Jakmile máte zboží vybráno, je potřeba ho vložit do košíku, stačí kliknout na ikonu košíku u jednotlivého náhledu na zboží.. Jakmile máte v košíku všechno zboží, které chcete objednat, zmáčknete u posledního objednaného zboží ikonku košíku v pravém horním rohu, dostanete se do obsahu nákupního košíku, pokud od prodávajícího máte slevový kupón, můžete ho uplatnit v obsahu nákupního košíku. V obsahu nákupního košíku můžete pomocí křížku mazat jednotlivé položky, je možné i měnit počet objednaných kusů v okénku množství, před dalším krokem je ale potřeba stisknout tlačítko přepočítat.

Pokud není třeba nic měnit, máte vybráno zboží, které chcete objednat v požadovaném množství, zmáčknete tlačítko pokračovat. Zde si vyberete způsob dopravy a platby, v dalším kroku je nezbytné pravdivě vyplnit údaje, potřebné k uzavření kupní smlouvy a možnosti jejího plnění, jsou to Jméno a příjmení, bydliště - Ulice, č.p., Město/obec, PSČ, telefon, e-mail, v případě, že předmětem kupní smlouva je „tabáková potřeba“ nebo „tabákový výrobek“ je nezbytné vyplnit datum narození, toto datum narození bude uvedeno na zásilce, která bude vydána pouze do vlastních rukou adresáta, který je starší 18 let; právnické osoby uvedou název, v ulici adresu sídla - Ulice, č.p., Město/obec, PSČ, telefon, e-mail, IČ a DIČ, u „tabákových potřeb“ a „tabákových výrobků“ datum narození osoby, která zboží převezme, a její osobní údaje jako u osoby fyzické, toto datum narození bude uvedeno na zásilce a bude vydána pouze do vlastních rukou adresáta, který je starší 18 let . Můžete přidat upřesnění dodání a vložit textovou poznámku.

Pokud chcete doručit zboží na jinou než fakturační adresu odklikněte, že je dodací adresa shodná s fakturační a zobrazí se okénko pro vyplnění doručovací adresy. Zaklikněte, že souhlasíte s obchodními podmínkami. Stisknutím tlačítka Odeslat objednávku vytvoříte závaznou

objednávku, která je návrhem kupní smlouvy. Systém Vám automaticky zašle potvrzení o přijetí objednávky na email.

Obdobně probíhá objednávka u registrovaných kupujících, pouze se automaticky předvyplní fakturační údaje z údajů registračních, je ale možné je před odesláním objednávky změnit. Registrace není nutná k vytvoření objednávky.

Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) způsobem umožňující jejich archivaci a reprodukci kupujícím (ke stažení ZDE) a zároveň jsou v textové podobě přiloženy k závaznému potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, resp. ke kupní smlouvě.

Článek IV. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

2. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.

3. Věc je odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

4. Je-li kupujícím spotřebitel je věc odevzdána, až v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.

5. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

6. Kupující se zavazuje uhradit náklady na přepravu, pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

7. Kupující se zavazuje poskytnout platné údaje potřebné k doručení zboží.

8. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, resp. co nejdříve po doručení na místo určení.

9. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to písemně požádá. Prodávající má povinnost vymazat osobní údaje registrovaného zákazníka, pokud ten o to písemně požádá.

10. Prodávající má právo u dražších objednávek požadovat na kupujícím potvrzení objednávky (emailem nebo telefonicky).

Článek V. Cena

Ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné, tedy včeně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit a zohledňují PHE (poplatek za likvidaci historického elektroodpadu).

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.

Slevy a akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a do další aktualizace nabídky.

Článek VI. Dodací a platební podmínky

Oddíl 6.01 Způsoby dopravy a platby

Způsob dopravy zboží volí v průběhu procesu tvorby objednávky kupující.

Zboží je možno doručit těmito způsoby:

GLS dobírka - 129,- Kč vč. DPH, platba dobírkou

GLS bankovním převodem - 79,- Kč vč. DPH, platba předem na účet

Kurýr (PPL,GLS) - 18+ 149 Kč (vztahuje se na kuřácké potřeby)

Česká pošta dobírka - 149,- Kč vč. DPH, platba dobírkou

Česká pošta bankovním převodem – 99,- Kč vč. DPH, platba předem na účet

Osobní převzetí – zdarma, platba v hotovosti, případně platební kartou VISA, Maestro, Mastercard

Oddíl 6.02 Dodací a platební podmínky – zahraničí a Slovenská republika

Prodávající zasílá zboží i do zahraničí (Slovenská republika).

Cena

Zboží je možno na Slovensko doručit těmito způsoby:

GLS dobírka – 239,- Kč vč. DPH, platba dobírkou

GLS bankovním převodem – 149,- Kč vč. DPH, platba předem na účet

(a) Způsoby plateb:

Během procesu vyplňování objednávky je kupující vyzván k výběru způsobu provedení platby za zboží.

 

1. Hotově na výdejním místě - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že chce zboží zaplatit přímo na výdejním místě, při osobním odběru zboží.

2. Dobírkou - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že si zboží nechá dovézt přepravní službou či Českou poštou. Zboží se v tomto případě platí až při samotném převzetí.

3. Bankovním převodem – kupující při tomto způsobu platby převede peníze za zboží na účet prodávajícího (platba se provádí předem). Zboží je kupujícímu odesláno po připsání kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího a doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků.

 

Při platbě ze zahraničního bankovního účtu hradí poplatky bankovní operace kupující v celé výši.

V případě, zaslání zboží do jiné země se informujte na konkrétní dodací a platební podmínky emailem (info@kuracke-potreby.cz)

 

Oddíl 6.03 Doprava zdarma

V případě, že celková cena objednaného, předem zaplaceného a současně zasílaného zboží1 překročí 2000,- Kč, není poštovné ani balné účtováno. Doručení zásilky je zdarma. Tato nabídka platí jen pro dopravu v rámci České republiky prostřednictvím GLS. V případě dobírky je ale nutné uhradit ješte doběrečné ve výši 40,- Kč.

Pro balné a dopravu na Slovensko platí výše uvedené obdobně, s tím že cena objednaného, předem zaplaceného a současně zasílaného zboží překročí částku 3000,- Kč. Doprava zdarma na Slovensko se nevztahuje na platbu dobírkou.

Oddíl 6.04 Dodací lhůty

V případě „zboží skladem“ předá prodávající zboží k přepravě do 3 pracovních dnů ode uzavření kupní smlouvy. U „zboží, které není skladem“ předá prodávající zboží přepravci do 3 pracovních dnů ode dne přijetí zboží na sklad od dodavatele.

Dodací lhůta u zboží, které není skladem u prodávajícího se může pohybovat v rozmezí 3 – 90 dnů.

Prodávající po obdržení objednávky a před jejím závazným potvrzením, ověří dostupnost a dodací lhůtu u svého dodavatele. Prodávající informuje kupujícího o předpokládaném termínu doručení. Kupující je po oznámení dodací lhůty oprávněn vzít svou objednávku zpět.

Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že by dodací lhůta potvrzená dodavatelem překročí 8 týdnů. Tuto lhůtu lze na žádost kupujícího prodloužit.

Prodávající se zavazuje o případných změnách neprodleně informovat kupujícího.

Doba, po kterou je zboží přepravováno, závisí na zvoleném způsobu dopravy a podmínkách konkrétního dopravce. U dodacích lhůt do zahraničí kupující počítá s přiměřeným prodloužením lhůty.

VI. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2. Kupující v rámci reklamace uplatňuje také práva z poskytnuté Záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

3. Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí v případě:

 • opotřebení věci způsobené jejím obyklým užíváním,
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu – nepodnikateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Na žádost kupujícího - nepodnikatele prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

5. Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

6. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7. Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem.

Oddíl 6.01 Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(a) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

2. Na odstranění vady opravou věci,

3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

4. Odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (viz. reklamační řád). Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(b) Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

* na odstranění vady,

* anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Oddíl 6.02 Zvláštní úprava – Kupující - nepodnikatel

Ustanovení tohoto oddílu platí pouze pro kupní smlouvy, které kupující neuzavírá ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

 

6.02.01 Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí kupujícím nemá vady. A to zejména za to, že věc v době, kdy ji kupující převzal:

 • Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že věc byla vadná již při převzetí!

Kupující může v případě, že věc nemá vlastnosti výše uvedené, požadovat:

1. bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),

2. i dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

3. Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo alternativně ke všem výše uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva v případě opakovaného výskytu vady a v případě většího počtu vad

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.02.02 Záruka za jakost

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, má se za to, že se jedná o poskytnutou záruku za jakost.

Oddíl 6.03 Prodej zboží použitého nebo s vadou

Internetový obchod kuracke-potreby.cz prodává také výrobky použité nebo upravované, výrobky s vadou nebo výrobky, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny. Tyto výrobky jsou prodávány výhradně odděleně od ostatních výrobků v sekci Zlevněno (II. kategorie). Kupující je na tuto skutečnost předem zřetelně upozorněn v popisu produktu, tato skutečnost je zřetelně vyznačena také v dokladu o koupi.

V případě koupě použitého/bazarového zboží je kupující - nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění minimálně ve lhůtě 12 měsíců.

Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění:

 • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

Má-li v tomto případě věc vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek VII. Reklamační řád

Průběh reklamačního řízení v případě, že dojde k vadnému plnění, se řídí tímto reklamačním řádem. V případě, že kupujícím je spotřebitel také Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Místem uplatnění reklamace je místo podnikání prodávajícího. Zboží je možno doručit poštou nebo osobně - po telefonické domluvě (tel: +420 774 725 644). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Je-li však v potvrzení (záruční list) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

2. Kupující při uplatnění reklamace popíše vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je vhodné uvést také podmínky, za kterých se projevuje.

3. Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. Doporučení! Vzhledem k tomu, že kupující odpovídá v případě uplatnění reklamace za zboží během přepravy, doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.

5. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nazapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.

6. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat.

7. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován emailem.

8. Kupujícímu bude zasláno písemné nebo emailové vyjádření k reklamaci (oprávněné i neoprávněné).

Poškození věci vinou přepravy

Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží nezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.

Výše uvedený postup se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže zhoršit jeho postavení při uplatňování práv z vadného plnění.

Článek VIII. Ostatní ustanovení

Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 výše uvedeného zákona v oblasti obchodu a služeb provádějí též obecní živnostenské úřady.

Strany smlouvy se mohou v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností ze smlouvy vyplývajících obrátit na některý z existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů – ADR nabízí mj. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, bližší informace: http://www.sos-msk.cz/adr/.

Článek IX. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy (podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva)

Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze kupní smlouvy - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE). Kupující může k uplatnění tohoto práva využít vzorového odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE)

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží upravené na přání zákazníka (úprava délky…).

Článek X. Ochrana osobních údajů

Používáním internetového obchodu www.kuracke-potreby.cz.cz dává kupující, ale i osoba registrovaná, která kupujícím není, souhlas se shromažďováním a zpracováváním údajů o jeho objednávkách, nákupech a osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, telefonní kontakt, emailový kontakt, datum narození, u podnikatelů IČ a DIČ, u právnických osob obchodní firma nebo název, u fyzických osob podnikajících sídlo).Tyto

údaje budeme používat pouze pro interní potřebu a nebudeme je předávat třetím osobám s výjimkou předání osobních údajů nutných k doručení zásilek dopravcům, aby mohla být naplněna kupní smlouva. Údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Kupující může prostřednictvím emailu kdykoliv požádat o změnu či vymazání kontaktních údajů. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00049436.

Článek XI. Zpětný odběr elektrozařízení

Zakoupená elektrozařízení (např. elektrické vaporizéry) nesmějí být na konci životního cyklu umístěna do směsného komunálního odpadu, ale musí být odkládána na místa k tomu určená. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz). Prodejce zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení - spotřebitel má při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje (na adrese  Hlavní 145/110, 624 00, Brno-Komín), ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku. O možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví více na www.retela.cz. Vážení zákazníci, použité elektrické zařízení můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech společnosti RETELA nebo ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci http://www.retela.cz/index.php?s=82

Článek XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 28. 8. 2017.

 

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 do 31.10.2014 ke stažení ZDE.

Obchodní podmínky platné od 1.11.2014 do 28.8.2015 jsou s těmito podmínkami zcela shodné, až na změnu sídla z adresy Rerychova 1075/6, Brno-Bystrc, 635 00 na novou adresu Hlavní 145/110, Brno-Komín, 624 00 a dnem účinnosti podmínek, který je 29.8.2015. Obchodní podmínky platné do 31.5.2020 jsou zcela shodné, až na změnu sídla z adresy Hlavní 145/110, Brno-Komín, 624 00 na novou adresu Panská 363/9, 602 00 Brno-Město a dnem účiností podmínek, který je 1.6.2020.

Obchodní podmínky platné od 29.8.2015 do 30.4.2016 jsou proti předchozím stejné pouze doplněny o bod XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Obchodní podmínky od 1.5.2016 do 27.8.2017 - článek II omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let zněl takto

Nákup a prodej v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz se řídí zákona č.379/2005 Sb. a zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let jsou stanovena následující pravidla:

Při dodávce zboží, které naplňuje znaky tabákového výrobku nebo tabákové potřeby ve smyslu zákona č. 378/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost kupujícího. Tabákové výrobky a tabákové potřeby prodáváme pouze osobám starším 18 let!

Kupující je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby, uvádět do kolonky datum narození kupujícího, příp. adresáta zásilky. Kupující/adresát musí být starší 18 let! Podmínku dovršení 18 let musí splňovat také adresát zásilky v případě, že se jedná o osobu odlišnou od kupujícího. Právnické osoby uvedou v těchto případech kromě svých identifikačních údajů také datum narození osoby, která zboží převezme, a její osobní údaje jako u osoby fyzické.

Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta, s tím, že datum narození je uvedeno na zásilce a bude ověřeno pracovníkem České pošty na základě předloženého OP nebo jiného dokladu. S tímto kupující souhlasí a je s tím srozuměn! V případě, že se nepodaří prokázat, že je kupující/adresát osobou starší 18 let považuje se kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

Při dodání zboží formou osobního odběru se kupující zavazuje prokázat na požádání prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu.

 --------------------------------

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Jejich soulad s platnou právní úpravou osvědčuje udělené logo OK obchodní podmínky. V případě nejasností ohledně znění těchto obchodních podmínek můžete SOS MaS kontaktovat buď emailem: poradna@sos-msk.cz nebo telefonicky: 608722582.

Používáme ověření věku Adulto